Lansering av BAM ONLINE

Vi är stolta att meddela lansering av BAM ONLINE, en av vår senaste webbutbildning. Som godkända utbildare åt AFA Försäkring erbjuder vi en unik möjlighet för er att få upp till 70% av kostnaden subventionerad, förutsatt att ni har kollektivavtal och uppfyller kraven. Subventioneringen ansöker ni enkelt hos AFA Försäkring. LO, Svenskt Näringsliv och PTK har i samarbete med AFA Försäkring gjort en satsning under 2021-2023 där de har subventionerat arbetsmiljöutbildningar. Denna satsning är nu förlängd till sista juni 2024.

Lansering av BAM ONLINE

Om BAM ONLINE – Webbutbildning

BAM ONLINE bygger på den klassiska och välrenommerade arbetsmiljöutbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö. Denna distansutbildning möjliggör självstudier och videoföreläsningar, vilket ger er flexibiliteten att lära er i ert eget tempo och från vilken plats som helst.

Syftet med BAM ONLINE – Webbutbildning

Utbildningen strävar efter att ge deltagaren grundläggande arbetsmiljökunskaper och en djup förståelse för samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda inom arbetsmiljöarbetet. Utvecklad av LO, PTK och Svenskt Näringsliv, anses BAM – Bättre Arbetsmiljö vara den grundläggande utbildningen inom arbetsmiljökunskap, ofta krävd enligt flera kollektivavtal.

Viktiga Teman som Behandlas

 • Samverkan i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
 • Riskundersökning och förebyggande insatser för en bra arbetsmiljö
 • Uppföljning och överblick av sambandet mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
 • Lagar, regelverk, avtal och föreskrifter relaterade till arbetsmiljön
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Deltagarna har 180 dagar på sig att slutföra utbildningen och kan logga in och genomföra den så många gånger de önskar. Efter ett godkänt test kan de direkt skriva ut sitt utbildningsbevis.

Målgrupp och Förkunskapskrav

Vi är stolta över vår lansering av BAM ONLINE som kommer göra det lättare för de som behöver utbildningen att få större möjlighet att genomföra den. Utbildningen BAM ONLINE vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som behöver kunskap om hantering av arbetsmiljöfrågor. Inga förkunskaper krävs för att delta.

Praktisk Information

 • Distansutbildning som kan genomföras på valfri plats
 • Utbildningens längd: 8 timmar
 • Kursintyg för BAM ONLINE – Webbutbildning som kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.
BAM - Bättre Arbetsmiljö, BAM ONLINE

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön påverkar inte bara individens välbefinnande utan också produktivitet och organisationsframgång. En holistisk syn på arbetsmiljön omfattar de fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska aspekterna.

Vi hoppas att vår lansering av BAM ONLINE ska ge företag och organisationer en större möjlighet att säkerställa kompetensen inom arbetsmiljöområdet.

Fysiska Faktorer

Fysiska faktorer i arbetsmiljön utgör en central komponent för att skapa en sund och säker arbetsplats. Dessa faktorer omfattar den fysiska miljön där arbetsuppgifterna utförs och kan ha betydande påverkan på både anställdas hälsa och prestation. Nedan följer en grundläggande guide om de viktiga fysiska faktorerna och hur de påverkar arbetsmiljön.

Ergonomi

Ergonomi handlar om att anpassa arbetsmiljön och arbetsuppgifterna efter individens fysiska och psykiska förutsättningar för att minimera risken för belastningsskador och främja effektivitet.

Exempel: Justerbara stolar, skrivbord och arbetsstationer för att passa olika kroppstyper och arbetsuppgifter.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten påverkar andningshälsa och kan påverka koncentration och produktivitet. Det inkluderar ventilation, filtrering av partiklar och reglering av fuktighet.

Exempel: Användning av luftrenare, regelbunden ventilation och hantering av potentiella föroreningar som damm eller kemikalier.

Belysning

Belysningen på arbetsplatsen påverkar synskärpa, koncentration och trivsel. Rätt belysning minskar även risken för ögonbelastning.

Exempel: Användning av justerbara ljuskällor, naturligt ljusinsläpp och datorskärmsfilter för att minska bländning.

Akustik och Bullernivåer

Buller på arbetsplatsen kan leda till stress, minskad koncentration och hörselskador. En bra akustisk miljö är viktig för trivsel och produktivitet.

Exempel: Ljudabsorberande material, användning av hörselskydd och strategisk placering av bullrande maskiner.

Arbetsutrymmen och Rörlighet

Rätt tillgänglighet och utrymme för att utföra arbetsuppgifter kan förhindra trångboddhet och olyckor.

Exempel: Rörliga arbetsstationer, tydliga arbetsytor och fria utrymmen för rörelse.

Arbetsmiljötemperatur

Temperaturen på arbetsplatsen påverkar komforten och kan påverka både produktivitet och hälsa.

Exempel: Effektiv klimatkontroll, användning av termostatkontroller och justerbara kläder för anställda.

Att förstå och hantera dessa fysiska faktorer är grundläggande för att skapa en arbetsmiljö som stöder anställdas välbefinnande och prestation. Arbetsgivare bör regelbundet utvärdera och anpassa arbetsmiljön för att möta de specifika behoven hos sina anställda och därigenom skapa en säker och trivsam arbetsplats.

Psykiska Faktorer

Psykiska faktorer i arbetsmiljön är avgörande för anställdas välbefinnande och prestation. Dessa faktorer omfattar aspekter som påverkar anställdas mentala och emotionella tillstånd på arbetsplatsen. Att förstå och effektivt hantera dessa faktorer är en nyckelkomponent för att skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Arbetskrav och Stress

Kraven som ställs på den anställde, både fysiska och mentala, samt förmågan att hantera dessa krav, påverkar stressnivån. Höga eller obalanserade krav kan leda till överbelastning och negativa hälsoeffekter.

Exempel: Arbetsbelastning, tidspress och brist på resurser.

Arbetsrelaterad Kontroll och Inflytande

Graden av kontroll och inflytande som anställda har över sitt arbete påverkar deras trivsel. Högre grad av autonomi kan minska stress och öka motivation.

Exempel: Möjlighet att fatta beslut, flexibilitet i arbetsuppgifter och deltagande i beslutsprocesser.

Tydlighet i Arbetsuppgifter och Mål

Klarhet i förväntningar och mål minskar förvirring och ökar motivation. Oklara mål och förväntningar kan leda till frustration och stress.

Exempel: Tydlig kommunikation av arbetsuppgifter, förväntningar och karriärmål.

Konflikter och Mobbning

Konflikter och mobbning på arbetsplatsen har allvarliga psykiska konsekvenser. En trygg arbetsplats bör aktivt motverka och hantera dessa problem.

Exempel: Utbildning för konflikthantering, tydliga riktlinjer och stödstrukturer.Att främja positiva psykiska faktorer i arbetsmiljön kräver en medveten ansträngning från arbetsgivare och organisationer. Genom att skapa en stödjande och hälsofrämjande arbetsmiljö kan företag inte bara förbättra anställdas välmående utan även optimera prestation och kreativitet på arbetsplatsen.

Sociala Faktorer

Sociala faktorer i arbetsmiljön utgör en central del av hur anställda upplever sitt arbete och samspelar med sina kollegor. Dessa faktorer påverkar inte bara trivseln utan även samarbete, kreativitet och det övergripande arbetsklimatet. Nedan följer en kort guide om de viktiga sociala faktorerna och deras betydelse på arbetsplatsen.

Teamarbete och Samarbete

Möjligheten att arbeta effektivt i grupp och samarbeta med kollegor är avgörande för arbetsklimatet. Ett positivt teamarbete främjar idéutbyte och gemensamma mål.

Gemensamma projekt, teammöten och öppen kommunikation.

Kommunikation

Effektiv kommunikation är kärnan i en sund arbetsmiljö. Klar och öppen kommunikation minimerar missförstånd och skapar en känsla av samhörighet.

Regelbundna möten, användning av digitala kommunikationsverktyg och öppen dialog.

Ledarskap och Stöd

Ledarskapets kvalitet och stöd från chefer och överordnade påverkar arbetsklimatet. Ett stöttande ledarskap främjar engagemang och trygghet.

Mentorprogram, feedback och ledarskapsutbildning.

Mångfald och Inkludering

En arbetsmiljö som värdesätter och främjar mångfald och inkludering skapar en öppen och jämlik atmosfär.

Exempel: Mångfaldsinitiativ, inkluderande policies och utbildning om medvetenhet.

Socialt Nätverk och Gemenskap

Att känna sig en del av en social gemenskap på arbetsplatsen bidrar till trivsel och välbefinnande.

Exempel: Gemensamma aktiviteter, företagsevenemang och sociala nätverk.

Konflikthantering

En sund hantering av konflikter och tvister skapar en trygg arbetsmiljö och minskar spänningar.

Exempel: Tydliga riktlinjer för konflikthantering, utbildning och tillgängliga stödresurser.

Att skapa en arbetsmiljö som främjar positiva sociala faktorer kräver medvetenhet och engagemang från både ledning och anställda. En inkluderande och öppen arbetsplats, där sociala relationer värderas, inte bara stärker teamet utan skapar även en grund för långsiktig framgång och trivsel.

Organisatoriska Faktorer

Organisatoriska faktorer i arbetsmiljön refererar till hur en organisation är strukturerad, ledningen hanterar arbetsuppgifter och hur beslut fattas. Dessa faktorer har en djupgående påverkan på hur arbetsplatsen fungerar och hur anställda upplever sitt arbete. Här är en kort guide om de viktiga organisatoriska faktorerna och deras roll på arbetsplatsen.

Arbetsstruktur och Processer

Vad det är: Organisatorisk struktur handlar om hur arbetsuppgifterna är organiserade och hur arbetsflödet hanteras. Tydliga processer underlättar effektivitet och minskar förvirring.

Exempel: Arbetsrutiner, projektledning och arbetsflödesdiagram.

Beslutsfattande och Autonomi

Grad av autonomi och möjlighet att delta i beslutsfattandet påverkar anställdas engagemang. Ett deltagande beslutsfattande skapar en känsla av ägarskap.

Exempel: Delegering av ansvar, möjlighet att påverka beslut och utrymme för kreativitet.

Ledningsstil och Kommunikation

Ledningens stil och sättet de kommunicerar på påverkar arbetsklimatet. Öppen och stödjande kommunikation från ledningen främjar en sund arbetsmiljö.

Exempel: Tydlig kommunikation av mål, regelbundna möten och feedback.

Arbetsbörda och Personalresurser

En balanserad arbetsbörda och tillräckliga personalresurser är avgörande för att undvika överbelastning och säkerställa prestanda.

Exempel: Arbetsbelastningsutvärdering, personalplanering och resursallokering.

Flexibilitet och Anpassningsförmåga

Organisationens förmåga att anpassa sig till förändringar och erbjuda flexibilitet på arbetsplatsen påverkar anställdas förmåga att hantera förändringar.

Exempel: Flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta på distans och anpassningsbar organisationsstruktur.

Utbildning och Utveckling

Möjligheten till fortsatt utbildning och professionell utveckling påverkar anställdas motivation och lojalitet mot organisationen. Vår lansering av BAM ONLINE ökar möjligheterna till kompetensutvecklaing inom arbetsmiljöområdet.

Exempel: Utbildningsprogram, mentorprogram och karriärutvecklingsmöjligheter.

Att uppmärksamma och effektivt hantera organisatoriska faktorer är nödvändigt för att skapa en strukturerad och framgångsrik arbetsmiljö. En sund organisation, där arbetsprocesser är tydliga och ledningen stödjer anställda, ger inte bara resultat utan främjar även en positiv arbetskultur och långsiktig framgång.

Varför Arbeta Med Arbetsmiljö

Vinster

 • Ökad Produktivitet. En säker och hälsosam arbetsmiljö främjar produktivitet genom att minska sjukfrånvaro och öka närvaron bland anställda. Minskar risken för olyckor och skador, vilket i sin tur minskar avbrott i arbetsflödet. Därför är vår lansering av BAM ONLINE så viktig.
 • Minskad Sjukfrånvaro. En sund arbetsmiljö minskar risken för arbetsrelaterade sjukdomar och skador, vilket leder till lägre sjukfrånvaro. Anställda mår bättre och är mindre benägna att ta sjukdagar vid en hälsosam arbetsplats.
 • Förbättrad Arbetsmiljökultur. En positiv arbetsmiljökultur skapar en trevlig och stödjande arbetsplats, vilket leder till ökad trivsel och engagemang. Anställda känner sig mer värderade och delaktiga när arbetsgivaren prioriterar deras välbefinnande.
 • Ökad Attraktivitet som Arbetsgivare. Företag som aktivt arbetar med arbetsmiljö framstår som attraktiva arbetsgivare, vilket kan locka och behålla kvalificerad personal. Positivt rykte om en säker arbetsplats sprids, vilket kan vara en konkurrensfördel.
 • Minskade Arbetskostnader. Färre olyckor och sjukdomsfall minskar kostnaderna för sjukvård och försäkringar för arbetsgivaren. Lägre personalomsättning minskar kostnaderna för rekrytering och utbildning av nya anställda.
 • Förbättrad Moral och Arbetstillfredsställelse. Anställda känner sig tryggare och mer nöjda när de arbetar i en miljö som värnar om deras hälsa och säkerhet. Förbättrad arbetsmiljö leder ofta till högre moral och ökad arbetstillfredsställelse.
 • Följer Lagkrav och Minskar Risk för Sanktioner. Genom att arbeta med arbetsmiljö uppfyller arbetsgivaren lagkrav och minskar risken för böter eller sanktioner. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete visar att organisationen tar sitt ansvar på allvar.
 • Förbättrad Arbetsmiljöprestanda. Ett effektivt arbetsmiljöarbete leder till förbättrad prestanda och effektivitet på arbetsplatsen. Organisationer som prioriterar arbetsmiljön är bättre rustade för att hantera förändringar och utveckling.

Att investera i arbetsmiljöarbete är således en långsiktig strategi för att främja både anställdas och företagets välbefinnande samt för att uppfylla lagkrav och minimera risker.

Lansering av BAM ONLINE

För att stödja organisationer i deras arbete med arbetsmiljö lanserar vi BAM ONLINE. Denna webbutbildning täcker alla aspekter av arbetsmiljö och ger deltagarna verktyg för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

BAM ONLINE erbjuder en praktisk och flexibel utbildning som möjliggör självstudier och videoföreläsningar. Genom att lansera denna utbildning strävar vi efter att underlätta för organisationer att uppfylla lagkraven och samtidigt dra nytta av de positiva effekterna av en sund arbetsmiljö.

Genom att delta i BAM ONLINE investerar organisationer inte bara i sina anställdas välbefinnande utan även i sin egen framgång och hållbarhet. Vi ser fram emot att stödja er på er resa mot en förbättrad arbetsmiljö och ökad produktivitet.